fbpx

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ ЗА ПРЕДЛАГАНИ ОТ “НАРДИЗ” ЕООД СТОКИ – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ДЕКОРАТИВНА И БЯЛА КОЗМЕТИКА, ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ И МАНИКЮРА

Тези Общи условия за ползване на сайт за пазаруване ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ (наричани по-долу за краткост “Общите условия”) уреждат взаимоотношенията между “НАРДИЗ“ ЕООД и потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ във връзка с ползването на сайта за пазаруване и поражданите от това права и задължения за страните.

Основни понятия:

1. Доколкото друго не е предвидено изрично, посочените в текста на Общите условия понятия са използвани със следното значение:

1.1. “НАРДИЗ” ЕООД, е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Червена роза” № 40, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 131245486;

1.2. nardis.bg е уебсайт, собственост на “НАРДИЗ” ЕООД, чрез който потребителите ползват услугите на уебсайта nardis.bg.

1.3. Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно за потребители чрез адреса nardis.bg.

1.4. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ или на други сървъри извън контрола на дружеството;

1.5. Потребител е всяко лице, което посещава, разглежда и ползва уебсайта;

1.6. Потребителски профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му;

1.7. Потребителско име е избрана от потребителя уникална комбинация от символи, посредством която той се индивидуализира в отношенията си с ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ;

1.8. Парола е избрана от потребителя, комбинация от символи, която заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до потребителския му профил;

1.10. Оферта е предложение от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ за продажба на стокa при подробно посочени в уебсайта промоционални условия и цени, адресирано до потребителя, публикувано на уебсайта и обвързващо ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ за определен срок;

1.11. Продажната цена е обявената до всеки артикул в български лева с включен данък добавена стойност;

1.12. Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид. Ваучерът представлява доказателство за конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока при промоционални условия и цени, както и че при условията на сключения договор, е извършено авансово пълно плащане на цената на закупуваната от разстояние стока;

1.13. Валиден ваучер е ваучерът, който съдържа освен код за извършване на плащане и ПИН (секретен) код, който удостоверява, че ваучерът е заплатен от потребителя;

1.14. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), сканиране на портове (port scan), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

Търговски характер на уебсайта:

2. Уебсайтът предлага възможност на потребителите да закупят през него предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ стоки – бяла и декоративна козметика. Използването на уебсайта по никакъв начин не обвързва потребителя да закупи предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ стоки.
При закупуване от страна на потребителя на предлагана от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ на уебсайта стока между потребителя и ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

Регистрация на потребителски профил:

3. За да ползва предоставяните от уебсайта услуги, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни формата за регистрация, както и изрично да отбележи, че приема Общите условия. Текстът на Общите условия е достъпен в интернет на уебсайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4. При попълване формата за регистрация в уебсайта потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да актуализира данните в 3-дневен срок от тяхната промяна.

5. Чрез отбелязване в полето “Прочетох и се съгласих с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Регистрация!”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на член 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че се е запознал с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

6. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ съхранява в лог-файлове на своя сървър или на други сървъри извън контрола на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ всяка информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия.

7. Правото на ползване на уебсайта е лично право на потребителя, и не може по никакъв начин да се прехвърля на други физически или юридически лица. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от неговия потребителски профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

Потребителско име и парола:

8. При регистрацията си потребителят посочва по свое усмотрение потребителско име и парола. Ако желаното от потребителя потребителско име е вече заето, потребителят следва да въведе ново потребителско име, което да не е заето от друг потребител на уебсайта. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в уебсайта.

9. При регистрацията ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ извършва проверка единствено и само за уникалност на потребителското име в базата данни на уебсайта. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ не извършва проверка, както и не носи, каквато и да е било отговорност относно факта, че определено потребителско име може да засегне, каквито и да било права и законни интереси на трети лица.

10. Потребителят носи лична отговорност за опазване на поверителността на потребителското име и парола.

Ползване на уебсайта от потребителите, цени, начин на плащане, изпълнение и отказ от договора:

11. Зареждайки уебсайта, потребителят има възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти.

12. В случай, че желае да закупи стока, потребителят трябва да има активен потребителски профил.

13. Плащането се извършва от потребителя по някой от следните начини:

13. 1. По банков път по следната банкова сметка на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ:
IBAN: BG25STSA93000024864717
BIC: STSABGSF
Банка ДСК

13.2. С банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система – Борика, виртуален POS терминал, гарантиращи сигурността им. Nardis.bg не обработва и не съхранява данни от банкови карти.

13.3. Чрез наложен платеж.

14. Цените на стоките са обявени до всеки артикул в български лева с включен данък добавена стойност. Обявените цени не включват стойността на транспортните разходи до адреса за доставка. Транспортните разходи за всеки отделен продукт са посочени на уебсайта, като при поръчка над 50лв. доставката се поема от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО.

15. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ обработва заявката и след извършване на плащане от страна на потребителя я потвърждава като му изпраща ваучер за получаване на стоката от офертата в профила му в nardis.bg от страницата „Ваучери”. При поискване от потребителя ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ предоставя необходимата консултация относно закупената стока.

16. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне и стоката или услугата не може да бъде предадена, потребителят получава обратно платената сума в рамките на 14 работни дни от датата на заявяване от страна на потребителя на желанието тази сума да му бъде върната и посочването на банкова сметка за това.

17. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

18. Закупената стока се доставя от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ до избран от потребителя адрес и се получава срещу представяне на валиден ваучер.

Отказ от договора и връщане на стоката:

19. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 7 (седем) работни дни от датата на получаването на стоката. Същото право потребителят има и ако доставената стока не съответства на поръчката му. Връщането на стоката е допустимо, ако са изпълнени едновременно следните условия: стоката не е използвана, стоката е в ненакърнен вид и опаковка, и е съхранявана от потребителя съобразно инструкциите за съхранение на производителя на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя. След получаването на стоката ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ възстановява платената от потребителя цена на стоката в срок от 30 дни.

Права и задължения на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ:

20. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ има право:

20.1. по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта, както и да спре изцяло или частично функционирането на уебсайта, с цел обновяване на съдържанието или по друга причина, но не и преди изтичането на всички стартирали оферти;

20.2. да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ. Потребителят може по всяко време да заяви пред ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ, че не желае да получава непоискани търговски съобщения.

21. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ се задължава:

21.1. да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на потребителя за нормално ползване на уебсайта;

21.2. да осигури правилното опаковане, транспортиране и доставяне на стоките;

21.3. да води документирана система за проследяване на пратките.

Права и задължения на Потребителя:

22. Потребителят има право:

22.1 да ползва услугите на уебсайта;

22.2 да получи поръчаните и заплатени стоки;

22.3 да се откаже от договора при условията на т. 20.

23. Потребителят се задължава:

23.1. да спазва действащото българско законодателство, Общите условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

23.2. да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите (denial of service);

23.3. да не регистрира повече от един потребителски профил;

23.4. да уведомява незабавно ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

23.5. да не извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по какъвто и да е начин информационните ресурси или части от информационни ресурси, публикувани на уебсайта, както и да не създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ;

23.6. да не използва уебсайта за изпращане или предаване на материали, които заплашват, или по някакъв начин нарушават правата на другите. Потребителят няма право да разпространява материал, който в своята същност е незаконен, заплашителен, оскърбителен, опозоряващ, който нарушава или заплашва неприкосновеността на личния живот, който е вулгарен, неприличен или по друг начин нежелан;

23.7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Общите условия.

Ограничаване на отговорността:

24. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ не носи отговорност:

24.1.за непредоставянето на достъп до услуги, както и за предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани профилактики от страна на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на платформата. В този смисъл ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ не носи отговорност спрямо потребителя и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие ограничаването, спирането, променянето или прекратяването на услугите;

24.2. за вреди, причинени от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством ползване на услуги в уебсайта.

ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ няма обективната възможност и задължението и не контролира съдържанието на уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в уебсайта електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите;

24.3. ако трето лице – преносител на ваучера е упражнило правата по него беззнанието или въпреки волята на потребителя;

24.4. ако потребителят си забрави потребителският профил, логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му.

Лични данни:

25. Процесът по обработване на личните данни на потребители се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни и е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”.

26. Потребителят може да разгледа офертите, без да споделя лични данни. Решението е изцяло негово дали ще предостави личните си данни. В момента обаче, в който потребителят иска да създаде профил, да се абонира за бюлетин или да закупи ваучер, е необходимо предоставянето на личните му данни или тези на лицето, за което иска да закупи ваучер. Тези данни съдържат име, адрес, имейл, телефонен номер и други, които
в някои отделни случаи могат да се изискат от nardis.bg.

27. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ може да използва събраната информация за:
– работата, поддръжката и подобряването на сайта и неговите услуги;
– изпращане на персонализирани рекламни съобщения и оферти от името на nardis.bg и от наши бизнес-партньори;
– улесняване изпълнението на поръчките;
– анализиране ефективността на рекламните послания;
– за отговаряне на въпроси и изисквания;
– извършване на анализ и провеждане на изследвания за клиентите;
– общуване с потребителите, комбинирайки предоставената от потребителя информация с тази от други източници или бизнес-партньори;
– за изпращане на напомняния, актуализации, административни съобщения, бюлетини, маркетингови съобщения;
– административно обслужване на награди, проучвания, конкурси или други промоционални дейности или събития;
– управление на ежедневни бизнес нужди като администрация на сайта и изпълнението на корпоративни задължения.

28. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ събира, обработва и използва личните данни на потребителя съобразно закона и само със съгласието на потребителя. В момента, в който това ласие се декларира по електронен път в сделка на сайта, ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ съобразява законовите разпоредби и протоколира съгласието на потребителя чрез подходяща техническа система. Освен това, отделни данни като например IP-адрес, вид браузер и време на достъп до сайта, се прехвърлят автоматично от компютъра на потребителя и се съхраняват на сървъра. Освен за целите на проследяването на неправомерен достъп до сайта, тази информация не се използва на ниво отделен потребител, а чисто статистически служи за проследяване кои са предпочитаните места на сайта, колко посещения има на ден и други подобни.

29. Cookies (Бисквитки)
За да бъде оформена офертата по възможно най-приятния за потребителя начин, ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ, както и много други фирми, използва т.нар. Cookies. Това са малки текстови файлове, които позволяват повторното разпознаване на потребителя. По принцип след края на посещението на потребителя на сайта, тези Cookies се изтриват автоматично от харддиска (т. нар. Session Cookies) на компютъра му. Други Cookies остават на компютъра (т. нар. трайни Cookies), така че при следващо посещение ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ разпознава потребителя и например може да предложи оферти, според предпочитанията на потребителя – близки до тези, от които се е интересувал преди това или ако вече се е регистрирал, ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ не предлага отново регистрация.
ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ не използва Cookies с цел събиране на лични данни. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ използва Cookies, за да измерва и управлява честотата на отваряне на страниците и общата навигация на сайта. Потребителят може да ползва сайта и без Cookies, след като настрои интернет браузъра си да забранява Cookies.

Кореспонденция:

30. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана писмено чрез посочения от него адрес на електронна поща и/или устно по телефона, посочен за връзка.

Форма:

31. Писмената форма се счита спазена, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от потребителя или отбелязване в поле в уебсайта и др.

Промени:

32. ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ си запазва правото по всяко време да извършва едностранно промени в Общите условия, като публикува тези промени в уебсайта и изпраща съобщение до потребителския профил на потребителя за изменението на Общите условия, съдържащо електронна препратка към интернет страницата, на която са публикувани променените.

Общи условия:

33. В случай, че потребителят продължи да ползва уебсайта се счита, че е приел извършените промени.

Недействителност:

34. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по Общите условия се окаже недействителна, това няма да влече до недействителност на Общите условия, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право:

35. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Органи, осъществяващи контрол върху дейността на ОНЛАЙН МАГАЗИН НАРДИЗ:

https://www.cpdp.bg/
http://www.kzp.bg/

Общите условия за ползване са одобрени от „НАРДИЗ” ЕООД на 25.02.2014г.